Image

PROJEKTY UNIJNE

UNIA EUROPEJSKA

Informujemy, iż firma ELJAKO-AL Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji wysokogabarytowych fasad szklanych”. Projekt jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Osi Priorytetowej III: „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, działanie 3.2 ”Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, Poddziałanie 3.2.2: „Kredyt na innowacje technologiczne”.

 

Całkowita wartość projektu: 10 060 030,57 zł

Wartość dofinansowania: 5 999 999,99 zł

Głównym celem realizacji projektu jest podniesienie konkurencyjności firmy ELJAKO-AL Sp. z o.o. poprzez implementację unikalnych i niestosowanych w chwili obecnej w skali kraju innowacji technologicznych procesu produkcyjnego, umożliwiających włączenie do oferty naszej firmy nowych, nieoferowanych w chwili obecnej produktów w postaci wysokogabarytowych fasad szklanych z fabrycznie montowaną szybą, możliwych do bezpośredniego i natychmiastowego montażu na docelowym placu budowy.

Realizacja założonych celów skutkować będzie szeregiem pozytywnych efektów, z czego główne z nich to:

  • wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa innowacyjnych produktów,
  • zaspokojenie bieżących potrzeb rynku,
  • wzmocnienie wizerunku przedsiębiorstwa.
Image

ARCW

Informujemy, iż firma ELJAKO-AL Sp. z o.o. zrealizowała projekt partnerski nr 2013-1-PL1-LEO05-37525.

Tytuł projektu (w j. polskim): ARCW – Procedury bezpieczeństwa przy montażu ścian osłonowych wspomagane technologią rzeczywistości rozszerzonej

Tytuł projektu (w j. roboczym projektu): ARCW – Health and safety procedures for curtain walls with the use of Augmented Reality Technology

Czas trwania (liczba miesięcy): 24 miesiące

Całkowity budżet projektu : 371 670,00 €

Wnioskowana kwota dotacji: 278 752,50 €

Priorytet europejski (numer priorytetu z wniosku D.2.3): LEO-TraInno-12

Strona internetowa projektu: www

Nazwa Instytucji Wnioskodawcy:
Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa

Nazwy Instytucji partnerskich i kraje pochodzenia:

Cel projektu – Zmniejszenie liczby wypadków podczas wznoszenia wysokich budynków, zwłaszcza podczas montażu ścian osłonowych.

Obecne metody szkoleniowe w zakresie bezpieczeństwa podczas takich prac są niewystarczające, a uczelnie techniczne często nie uczą swoich studentów (którzy w przyszłości będą kierować takim robotami) o środkach ochrony przed wypadkami. Upadki z wysokości są tymczasem najczęstszą przyczyną poważnych wypadków, często śmiertelnych, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Istnieje olbrzymia potrzeba podniesienia poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy. Problem ten został podniesiony w europejskiej dyrektywie 2001/45/WE, która zobowiązuje do podjęcia odpowiednich środków w celu poprawy bezpieczeństwa w pracy.

Rezultaty/produkty projektu:

  • Raport o technologii montażu ścian osłonowych
  • Podręcznik dotyczący bezpieczeństwa oraz prawidłowych procedur pracy podczas montażu ścian osłonowych
  • Oprogramowanie wykorzystujące rzeczywistość rozszerzoną, które pomoże zachować robotnikom bezpieczeństwo i poprawną technikę podczas wybranych procedur montażu ścian osłonowych. Będzie ono mogło być wykorzystane zarówno podczas szkoleń, jak i podczas pracy na budowie. Zapewni ono zwiększenie efektywności szkoleń przy jednoczesnej minimalizacji czasu i kosztów, oraz poprawę bezpieczeństwa pracowników i zmniejszenie ilości wypadków (w tym śmiertelnych) na placach budów w Polsce i w innych krajach europejskich.
  • Strona internetowa projektu.
Image

PARTNERSTWO

PL | ENG | FR | DE